LAG i LEADER

Lokalna akcijska grupa (LAG) predstavlja lokalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u ravnopravnom odnosu, na određenom geografski povezanom  području, zasnovano na smjernicama LEADER pristupa*. Cilj osnivanja  LAG-a je da se zajedničkim naporima, kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i provedbu konkretnih zajedničkih razvojnih projekata, unaprijedi sveukupni razvoj i podigne konkurentnost ciljanog ruralnog područja. LAG se vezuje uz  ruralno područje s više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika dok pojedino naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25.000 stanovnika.

Odgovornosti LAG-a su sljedeće:

 • okupljanje i udruživanje postojećih ljudskih i financijskih resursa iz javnog, privatnog i civilnog sektora, te volontera;
 • udruživanje lokalnih dionika oko zajedničkih projekata i međusektorskih akcija kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja;
 • jačanje dijaloga i suradnje između različitih ruralnih dionika, koji često nemaju iskustvo zajedničkog rada, te smanjivanje potencijalnih konflikata i usmjeravanje situacija u kojima se dogovaraju rješenja kroz konzultacije i razgovore;
 • olakšavanje procesa adaptacije i promjene u poljoprivrednom sektoru kroz interakciju različitih partnera.

*LEADER predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama. Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim čimbenicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja, te potaknu provedbu integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja. U svojih 25 godina postojanja LEADER je prerastao iz inicijative u integralni dio europske politike ruralnog razvoja, te tako postao obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja.

Za uvođenje i provedbu LEADER programa u Republici Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede koje je ujedno krovno tijelo nadležno za usmjeravanje i kontrolu aktivnosti LAG-ova kojih u Hrvatskoj ima sveukupno 54.

Jedna od osnovnih karakteristika LEADER-a je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo koje se oduvijek smatralo glavnim čimbenikom ruralnih područja. Povezivanje na lokalnoj razini spaja ljude kako bi razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali aktivnosti ruralnog razvoja, pronalazili projektne partnere te stvarali osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je lokalna akcijska grupa. LEADER pristupom se potiče stvaranje samosvjesnog, odgovornog i angažiranog društva čiji pripadnici aktivno sudjeluju u razvoju svog područja i poboljšanja vlastite budućnosti.

Pristup LEADER temelji se na sljedećim načelima:

 • Održivi ruralni razvoj– razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala;
 • Pristup temeljen na osobitostima područja– svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti;
 • Pristup odozdo prema gore– široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinosi kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja;
 • Uspostavljanje lokalnih partnerstva– povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje od iznimne su važnosti. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova;
 • Inovativnost– tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način;
 • Integralan i višesektorski pristup– sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarenju održivog ruralnog razvoja;
 • Umrežavanje– povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER pristupa u stvaranju zajedničke strategije razvoja europskih ruralnih sredina;
 • Suradnja– je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.